DOBRE WIDZENIE - bezpłatny katalog - optycy, okuliści, optometryści, ortoptyści, optyk, okulista, ortoptysta, optometrysta - dobrewidzenie.pl

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Email

REGULAMIN

Prezentacja firmy

 

1. Zleceniodawcy mają możliwość umieszczania płatnej reklamy na stronach portalu, w opcji wybranej spośród oferowanej przez portal za wynagrodzeniem wskazanym ofertą umieszczoną na stronach portalu. Ilość przyjętych i wyświetlanych w boksie prezentacji jest ograniczona - maksymalnie zostanie przyjętych 15 prezentacji. Liczba prezentacji może ulec zmianie w czasie. Jednak nie mniej niż aktualnie wykupionych. Wszystkie ceny podano w kwocie netto i należy doliczyć 23% podatek VAT

2. Redakcja przyjmuje zlecenia płatnej reklamy zgłoszone w formie pisemnej, faxem bądź mailem przez umocowanego reprezentanta Zleceniodawcy.

3. Zlecenie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym winno zawierać:
a) nazwę Zleceniodawcy, adres zamieszkania/ siedzibę, dane kontaktowe
b) formę zamówionej płatnej reklamy spośród oferowanej przez portal np. prezentacja 
c) zamówiony czas emisji
d) wynagrodzenie
Druk zlecenia wysyłany jest na adres e-mail po dokonaniu wstępnego zamówienia.

4. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia korekty językowej dostarczonych materiałów reklamowych. Reklamy wykonane przez redakcje stanowią własność intelektualną portalu.

5. Zastrzegamy sobie prawo weryfikacji zamawianych ogłoszeń reklamowych oraz prawo odmowy zamieszczania reklamy bez podania przyczyn, a w szczególności reklamy:

a) niedozwolonej w świetle obowiązującego prawa polskiego i międzynarodowego
b) podmiotów konkurujących wobec właściciela portalu
c) naruszającej obowiązujące normy, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalającej faszyzm, nazizm, komunizm, propagującej przemoc, obrażającej uczucia religijne, naruszającej prawa innych osób itp.

6. Zamieszczamy w portalu zamówioną odpłatną reklamę w terminie 3 dni roboczych od dnia zapłaty należnego wynagrodzenia na wskazany rachunek bankowy. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego podmiotu wydającego portal. Czas emisji liczony jest od dnia publikacji.

7. Wyemitowana reklama wyświetla się do terminu opisanego zamówieniem, za który Zleceniodawca opłacił wynagrodzenie. Nazwa publikowanej prezentacji jest w formie nazwa firmy - miasto, w przypadku gdy nazwa jest długa - użyta będzie nazwa skrócona wraz z nazwą miasta

8. Informujemy Zleceniodawcę w formie pisemnej, faxem bądź mailem o nie przyjęciu zgłoszonego zlecenia, w szczególności z przyczyn opisanych w ustępie 5 punkcie a-c niniejszego regulaminu.

9. Zleceniodawca może zgłosić. reklamację zamówionej usługi reklamowej. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej i skierowana na adres właściciela portalu, Reklamacja powinna zawierać dane zgłaszającego, datę zlecenia, opis zamówienia oraz przedmiot reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Zleceniodawca zostanie powiadomiony w terminie 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.


10. Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od momentu ich opublikowania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiany regulaminu dokonuje się przez ich zamieszczenie w miejsce postanowień dotychczasowych bądź dodanie do postanowień regulaminu lub usunięcie dotychczasowych postanowień.

Zespół dobrewidzenie.pl

JESTEŚMY OBECNI NATWÓJ PANEL